Forgási energia

Kiterjedt testek a haladó mozgás mellett – rögzített vagy szabad tengelyük körül – forogni is képesek. A mozgási energia (kinetikus energia) a mozgásban levő testek energiája, melyet. Ha egy merev test forog, akkor a forgási kinetikus energiája a következő .

Tehetetlenségi_nyomatékTárolt változatHasonlóAnalógia: A tehetetlenségi nyomaték egy forgást végző testnél ugyanazt jelenti, amit. Forgómozgás a) Forgómozgás létrejöttének dinamikai feltétele b) Forgási energia c) Perdület, perdülettétel, perdület- . Energiamérleg lejtőn leguruló kocsi esetén. Egyszerű és szemléletes kísérlettel illusztrálhatjuk egy test lejtőn való legurulását követően a helyzeti energia .

A testek forgásállapotát – hasonlóan a mozgásállapothoz – a perdület(N=θ⋅ω) és a forgási energia jellemzi. A forgási energia a forgó test adataival és a forgást . A merev test mozgási energiájának megváltozása megegyezik az egyes tömegpontokraható erő munkájának összegével. Látható, hogy mindkét mennyiség ugyanazokat a Θ és ω paramétereket tartalmazza. Megint a legegyszerűbbet, a kétatomos molekulákat példaként tekintve a forgási energia kvantummechanikai megfelelője felírható a klasszikus forgási energia . Free Energy Magnet Motor fan used as Free Energy Generator Free Energy light bulb! Belső energia – lásd később)) Ekkor az energiaváltozás egyenlő a munka és a. Forgó tárgynak forgási energiája van (akkor is ha nem hala csak forog).

A merev test tengely körüli forgása, forgó mozgása (rotációja) során a test egy.

Forgás során a test pontjai egy egyenes vonal, a tengely körül végeznek körmozgást. A tengelytől mért távolságuk (r) nem változik. A mozgási energia additív, így n db tömegpontból álló pontrendszer mozgási energiája.

A forgási energia egyenesen arányos a szögsebesség négyzetével. Ebben az esetben a Föld forgása változatlan mara bármilyen hosszú. A Föld energiaháztartásában meghatározó szerepet játszik a forgási energia, illetve . A tanár úr példájában vett egy forgási ellipszoidot.

Végül pedig az állandó mozgási energia nívófelületei is lehetnek forgási ellipszoidon.